Opening times:

Nov 18-19 10.00 – 18.00

Nov 20 10.00 – 17.00